Sijoittajille

Fodelia Oyj:n tiedonantopolitiikka

Fodelia noudattaa kaikessa viestinnässään EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (”MAR”), muita asetuksia sekä soveltuvia säädöksiä, Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjä ja sisäpiiriohjeistusta sekä ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä.

Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä ne toimintaperiaatteet, joita Fodelia noudattaa ulkoisessa viestinnässään sekä sijoittajasuhteissaan. Tiedonantopolitiikan keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että kaikkien markkinaosapuolilla on käytössään tasapuolisesti, samanaikaisesti ja mahdollisimman pian riittävät ja olennaiset tiedot yhtiöstä sekä sen liiketoiminnoista yhtiön arvopapereiden oikean hinnanmuodostuksen perustaksi.

Yhtiön viestinnän keskeiset periaatteita ovat oikea-aikaisuus ja tasapuolisuus, johdonmukaisuus ja jatkuvuus sekä rehellisyys ja läpinäkyvyys.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan 4.11.2019 ja sitä päivitetään tarvittaessa. Fodelian tiedonantopolitiikan ylläpitovastuu ja vastuu sen täytäntöönpanon valvonnasta on Yhtiön toimitusjohtajalla.

Viestinnän ja sijoittajasuhteiden vastuualueet

Yhtiön sijoittajaviestinnästä vastaa toimitusjohtaja.

Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Ernst & Young Oy.

Tiedotuskanavat

Fodelian pääasiallisena ajantasaisen tiedon kanavana toimivat yhtiön verkkosivut osoitteessa www.fodelia.fi. Kaikki olennaiset Yhtiötä koskevat tiedot julkistetaan suomeksi Cision Finland Oy:n kautta, keskeisille tiedotusvälineille sekä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.fodelia.fi.

Raportointi- ja julkaisukielet

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi.

Yhtiötiedotteet

Fodelia julkistaa yhtiötiedotteella sisäpiiritiedon ja Nasdaq First North Growth Market Rulebook -säännöissä edellytetyt muut julkistettavat asiat, kuten esimerkiksi tilinpäätöstiedot, kutsut yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen päätökset, merkitykselliset muutokset Yhtiön johdossa sekä ehdotukset ja päätökset osakeantivaltuutuksista.

Yhtiötiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla viiden vuoden ajan niiden julkaisemisesta.

Johdon liiketoimet

Fodelia julkistaa MAR:n mukaisten johtotehtävissä toimivien henkilöidensä ja heidän lähipiirinsä Fodelian rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet saamiensa ilmoitusten mukaisina viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta. Edellä mainittu velvollisuus perustuu MAR 19 artiklaan. Ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun ilmoitusvelvollisen liiketoimien arvo ylittää 5 000 euron rajan kalenterivuoden aikana.

Fodelia ei vastaa johtohenkilöiden eikä heidän lähipiirinsä ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

Hiljainen jakso ja suljettu ajanjakso

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksia. Tuona aikana yhtiön edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia tai talousmediaa eivätkä ole heihin yhteydessä.

Fodelia noudattaa MAR:n mukaista 30 päivän suljettua ikkunaa, jonka aikana Fodelian johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa tai tehdä muita liiketoimia Fodelian rahoitusvälineillä. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisiksi johtohenkilöiksi on Fodeliassa määritelty hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Fodelia soveltaa suljettua ikkunaa myös henkilöihin, jotka osallistuvat tai jolla on tehtäviensä puolesta pääsy tulosjulkistustietoon sen valmisteluvaiheessa.