Sijoittajille

Toimitusjohtajan tervehdys

TOIMITUSJOHTAJA MIKKO TAHKOLA

Lähdimme vuoteen 2023 haastavassa tilanteessa. Ukrainan sodan synnyttämä epävarmuus ja erittäin voimakas inflaatiokehitys olivat laskeneet konsernin kannattavuutta, minkä vuoksi tärkein tavoitteemme vuodelle 2023 oli palauttaa konserni kannattavan kasvun tielle. Tässä onnistuimme erittäin hyvin. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi tammi-joulukuussa 251 % ja loka-joulukuussa 377 %. Konsernin liikevoitto oli tammi-joulukuussa 5,1 % liikevaihdosta ja loka-joulukuussa 4,3 % liikevaihdosta. Viimeisen kvartaalin liikevoitto jäi hieman kolmatta kvartaalia alhaisemmaksi, mihin vaikutti loppuvuoden kesäaikaa korkeampi kiinteiden kustannusten taso sekä sille kohdistuneet sopeuttamiskustannukset.

Konsernin kannattavuus jäi vielä pitkän aikavälin tavoitteistamme, mutta suunta oli oikea. Konsernin yhtiöistä Feelia ja Marjavasu suoriutuivat vuonna 2023 erinomaisesti. Fodelia Retail jäi vielä kannattavuudessa alhaiselle tasolle, mutta yhtiössä vuonna 2023 toteutetut säästötoimenpiteet ja toiminnan uudelleenorganisointi tukevat jatkossa kannattavuuden parantumista. Fodelia Retailin toimitusjohtajana aloitti 1.11.2023 Riikka Wulff.

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 18 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvua tuli erityisesti Feelian uusista hoiva- ja varhaiskasvatuksen asiakkuuksista sekä Marjavasun liiketoiminnasta. Konsernin kuluttajaliiketoiminnat yhdistävässä Fodelia Retailissa liikevaihdon kokonaiskehitys jäi tavoitteista. Tähän vaikutti erityisesti verkkokaupan laskenut myynti. Snacksien myynti sitä vastoin oli vuonna 2023 voimakkaassa kasvussa.

Konsernissa on tapahtunut paljon muutakin positiivista kehitystä. Tiedolla johtaminen on parantunut merkittävästi, minkä myötä pystymme aikaisempaa tarkempaan analysointiin sekä faktaan pohjautuvaan päätöksentekoon. Fodelian vakavaraisuus ja velkaantuneisuusaste ovat nyt konsernin tavoitteiden mukaisella tasolla, ja parantunut kannattavuus on tukenut rahavirran positiivista kehitystä. Investointien määrä konsernissa oli vuonna 2023 edeltäviä vuosia maltillisempi. Edeltävinä vuosina tehdyt merkittävät investoinnit nostivat tilapäisesti konsernin velkaantuneisuutta, mutta ne ovat tuoneet lisäkapasiteettia mahdollistamaan kasvua, ja samalla lisänneet tuotannon automaatiota ja kustannustehokkuutta.

Kannattavuuden saaminen paremmalle tasolle mahdollistaa huomion palauttamisen kannattavuuden lisäksi kasvuhakuisuuteen. Vuoden 2024 tavoitteissa korostuvat aktiivinen lisäkasvun hakeminen Feelian myynnistä hoivasektorin ja varhaiskasvatuksen asiakkuuksiin. Osaltaan kasvua tuo myös vuonna 2023 solmitut sopimukset, joista osa tulee täysimääräisenä voimaan vuoden 2024 aikana. Yleinen keskustelu julkisen ruokahuollon tilanteesta Suomessa on lisääntynyt. Näkemyksemme mukaan myös tämä tukee Feelian kasvua tulevaisuudessa. Feelian kustannustehokkuutta ja helppoutta tarjoavalle konseptille on yhä selkeää kiinnostusta sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoiden keskuudessa.

Konsernin kasvun ja kehityksen tärkeänä painopisteenä on myös verkkokaupan liikevaihdon palauttaminen kasvu-uralle. Uskomme edelleen Feelia Ruokakaupan arjen superhelppoutta tarjoavaan konseptiin, ja jatkamme panostuksia sen kehitykseen muun muassa kirkastamalla sen konseptia ja markkinointiviestintää. Marjavasun kasvua varten käynnissä on suunnittelu tehdaskapasiteetin laajentamiseksi.

Näissä tunnelmissa on ollut hyvä lähteä vuoteen 2024. Kiitämme asiakkaitamme, työntekijöitämme, yhteistyökumppaneitamme sekä muita sidosryhmiämme kuluneesta vuodesta 2023.

Päivitetty 7.2.2024

Mikko Tahkola
Toimitusjohtaja