Sijoittajille

Hallinto

Fodelian hallinto on Suomen osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön hallintoon ja valvontaan yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Yhtiökokouksen kutsuu koolle tavallisesti hallitus. Lisäksi yhtiökokous on pidettävä, jos sen pitämistä tietyn asian käsittelemistä varten vaativat kirjallisesti yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista.

Hallitus

Yhtiön hallituksella on yleinen vastuu hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä vastaa muista hallitukselle yhtiöjärjestyksessä määrätyistä sekä osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Fodelian yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitukseen kuuluu 3–7 varsinaista jäsentä. Tällä hetkellä yhtiön hallitus koostuu kuudesta jäsenestä.

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa hallitus. Toimitusjohtajan lisäksi konsernin johtoryhmään kuuluvat talousjohtaja ja Feelia Oy:n ja Fodelia Retail Oy:n toimitusjohtajat. Konsernin johtoryhmän tehtävänä on tarjota Fodelia-konsernille operatiivista johtamista koskevaa strategista näkökulmaa.