Sijoittajille

Fodelia Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Fodelia Oyj, englanniksi Fodelia Corporation ja ruotsiksi Fodelia Abp. 

Yhtiön kotipaikka on Pyhäntä.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiö toimii konsernin emoyhtiönä ja harjoittaa jäljempänä mainittua toimintaa sekä itse että tytäryhtiöitä ja yhteisyrityksiä käyttäen.

Yhtiö harjoittaa elintarvikkeiden, valmisruokien, perunalastujen ja muiden snackstuotteiden valmistusta, välitystä ja markkinointia. Yhtiö voi harjoittaa lisäksi ravintola- ja kahvilatoimintaa sekä ravintola- ja kahvilatoimintaan liittyvien toimitilojen, raaka-aineiden, laitteiden ja kalusteiden tukku- ja vähittäiskauppaa sekä edellä olevaan toimintaan liittyvää vuokraustoimintaa. Yhtiö voi myös harjoittaa alaan liittyvää konsultointia. 

Yhtiö voi harjoittaa kiinteistö- ja arvopaperisijoittamista sekä muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa myös muuta tässä

pykälässä mainittuun toimintaan liittyvää toimintaa.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään

seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa hallitus.

6 § Edustamisoikeudet

Yhtiötä edustaa yhtiön hallitus. 

Lisäksi yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai yhdessä toisen edustamisoikeutetun kanssa.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

10 § Ennakkoilmoittautuminen

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:
esitettävä
1) tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2) tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvausperusteista;
7) tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava
8) hallituksen jäsenet; ja
9) tilintarkastaja.

12 § Yhtiökokouksen pitopaikka ja osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokousten kokouspaikka voi olla yhtiön kotipaikan Pyhännän lisäksi Oulu ja Helsinki. Päätöksen yhtiökokouksen pitopaikasta tekee hallitus. Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.