Sijoittajille

Sisäpiirihallinto

Fodelia noudattaa sisäpiiritietoa koskevissa asioissa sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisia vaatimuksia ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiö on laatinut oman sisäpiiriohjeen, jossa määritellään toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden liiketoimista. Sisäpiirihallinnosta vastaa talousjohtaja.

Sisäpiiritieto

Fodelia pitää yllä hankekohtaista sisäpiiriluetteloa sellaisista hankkeista, jotka ovat sisäpiiritietoa. Sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan kirjallisesti tämän kuulumisesta sisäpiiriluetteloon ja tästä johtuvista velvoitteista, sekä sisäpiirikauppoihin ja sisäpiirintiedon laittomaan ilmaisemiseen sovellettavista seuraamuksista.

Fodelia julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian. Fodelia voi myös lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. sisäpiirintiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Fodelian oikeutetut edut;
  2. ettei julkistamisen lykkääminen todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan: ja
  3. että kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan.

Mikäli lykkäämisperusteet täyttyvät, Fodelia voi omalla vastuulla tehdä lykkäämispäätöksen.

Sisäpiiritieto lakkaa olemasta sisäpiiritietoa, kun se on julkistettu tai sisäpiirihanke on rauennut. Mikäli Fodelia on tehnyt sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämistä koskevan päätöksen ja perustanut sisäpiiriluettelon, kyseiseen sisäpiiriluetteloon merkittyjä henkilöitä koskee kielto tehdä liiketoimia Fodelian rahoitusvälineillä.

Suljettu ajanjakso

Fodelian johtohenkilöitä sekä Fodelian tulosraportointiin osallistuvia henkilöitä koskee tulosjulkistusta edeltävä suljettu ajanjakso, joka alkaa 30 päivää ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistamista ja päättyy ko. tulosjulkista seuraavana päivänä. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisiksi johtohenkilöiksi on Fodeliassa määritelty hallituksen ja johtoryhmän jäsenet.

Suljetun ajanjakson aikana Fodelian johtohenkilöt sekä Fodelian tulosraportointiin osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa tai tehdä muita liiketoimia Fodelian rahoitusvälineillä.